Privacy en Cookie Verklaring

Privacy

BV Notarian heeft passende maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de websites te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Daarbij hebben we aandacht voor jouw privacy. Alle personen die van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.

Gegevensverzameling

Als jij onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens worden verzameld en opgeslagen om de gebruiksvriendelijkheid van de website te bevorderen. Wij gebruiken jouw gegevens om de bestellingen, offertes, vragen en conceptaktes zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen.
Daarvoor hebben we jouw naam, e-mailadres en soms je adres nodig om jou van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om het bezoek en gebruik van de sites zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met jouw toestemming jouw persoonlijke gegevens en de gegevens over jouw vraag, akte of offerte en het gebruik van onze diensten op.
Wij gebruiken jouw e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Dat doen we als je hier vooraf toestemming voor hebt gegeven, of als je klant bent geworden. Als jij hier niet langer prijs op stelt, kun jij je uitschrijven.

Intern gebruik

BV Notarian zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling of opdracht. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Verhouding Notaris/Website/Jouw gegevens

Je vult (veel) persoonlijke gegevens in op onze site. Daar zijn wij ons zeer van bewust. Die gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om een conceptakte op te stellen. Die gegevens zijn voor ons niet zichtbaar. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een databank die niet zomaar toegankelijk is. Ook het mailverkeer tussen jou als bezoeker en de notaris valt onder de geheimhouding van de notarissen. Die hebben een wettelijk verankerd beroepsgeheim.

Gegevens over offertes kunnen wij wel inzien. Dat is nodig om ze door te kunnen zetten aan de juiste notaris.
Van alle gegevens kunnen wij wel statistische data afleiden. Zoals hoeveel testamenten er in totaal gemaakt worden. Of in welke regio zijn de meeste stichtingen opgericht.

Inzien gegevens bij problemen

Bij problemen kunnen wij op jouw verzoek een akte annuleren, opnieuw verzenden, eventueel aan een andere notaris. Als er echt iets mis gaat kan een programmeur in de databank kijken. Dat doen we uitsluitend met toestemming van jou als bezoeker of van de notaris.

Cookies

BV Notarian maakt voor haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc, tablet, mobiel of ander device worden geplaatst en die worden uitgelezen door een browser. Wanneer jij deze website op een later tijdstip opnieuw bezoekt, controleert de website of er op jouw computer een cookie aanwezig is. Op deze manier kunnen wij jij bij een volgend bezoek herkennen. Jij bent niet direct persoonlijk identificeerbaar aan de hand van de cookie.

Cookies van derden

Naast de cookies die door ons zijn geplaatst kunnen ook andere partijen cookies plaatsen. Denk hierbij aan cookies van Google voor Google Analytics of bijvoorbeeld Facebook. Wij gebruiken die software voor analyse van het dataverkeer.
De cookies dienen dan de volgende doelen:

 • het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden voor een efficiënt gebruik van de website;
 • het analyseren van het gebruik van de websites;
 • het verzamelen van gegevens met betrekking van jouw bezoekgedrag.

Cookies die jouw voorkeuren onthouden kun jij uitschakelen in jouw browserinstellingen. Jij kunt jouw browser zo instellen dat er geen cookies meer op jouw computer worden geplaatst. In dat geval kan het zijn dat niet alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

Burgerlijk ongehoorzaam

Wij hebben geen irritante knoppen op de site die je moet weg klikken als je de site bezoekt. Niemand leest die en bovendien als je niet akkoord bent kan je de site niet goed gebruiken. Wij gaan heel zorgvuldig om met jouw gegevens, omdat wij zelf privacy bijzonder belangrijk vinden. Daarom houden wij ons dus formeel niet aan de cookiewet

Hyperlinks

Onze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites toetsen wij regelmatig. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Je hebt het recht op te vragen welke gegevens over jou door ons zijn verwerkt. Wij zullen je dan binnen 4 weken een overzicht van jouw gegevens aanleveren. Voor de contactgegevens verwijzen wij naar de contactpagina.

Je kunt van mening zijn dat de betreffende persoonsgegevens:

 • feitelijk onjuist zijn;
 • onvolledig zijn;
 • niet ter zake dienend zijn;
 • op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift zijn.

In dat geval heb jij het recht om ons te verzoeken de jou betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen.

Wijziging van dit Privacy en Cookie Statement

BV Notarian behoudt zich het recht voor om dit reglement te wijzigen. Bezoek daarom geregeld deze pagina zodat je altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent. Dit reglement is voor het laatst gewijzigd op: 1 december 2020

Formele privacyverklaring BV Notarian

Versie: 2022

Artikel 1. Algemeen

BV Notarian, ook handelend onder de namen DoeHetZelfNotaris.nl, DoeHetZelfMakelaar.nl, Verenigingen.nl, Stichting.nl, Vennotschaponderfirma.nl en andere domeinen, gevestigd aan Grensstraat 35 1091 SW Amsterdam, KvK: 30229203 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Grensstraat 35
 • 1091 SW Amsterdam
 • 085 – 4015404

Mr. Pablo van Klinken  is de functionaris  belast met de gegevensbescherming van BV Notarian, zoals de wet dat voorschrijft. Hij is bereikbaar via klinken@notarian.nl

Artikel 2. Persoonsgegevens die wij verwerken

BV Notarian verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij gaan hierbij uit van het zo minimaal opslaan van gegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Geboortenaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Familierelatie
 • Bankrekeningnummer

Artikel 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BV Notarian verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Het betreft hier gegevens die worden doorgegeven bij het opmaken van aktes, zoals schenkingen of voogdij.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over deze personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webmaster@notarian.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4. Doel

BV Notarian verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en/of diensten (digitaal) bij u af te leveren.
 • BV Notarian verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 5. Geautomatiseerde besluitvorming

Een intern administratiesysteem waarmee de workflow wordt geborgd. De informatie wordt alleen gebruikt om in uw opdracht, het proces van het opstellen van akten te borgen. Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt om u in uw opdracht en uitsluitend met uw toestemming van relevante informatie te voorzien.

Artikel 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BV Notarian bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen, namelijk minimaal totdat de opdracht is afgerond. De reden hiervoor is, dat wij in andere gevallen (kortere bewaartijd) niet tot afronding van uw opdracht kunnen komen.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden

BV Notarian deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BV Notarian blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BV Notarian uw persoonsgegevens alleen aan notarissen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Artikel 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BV Notarian gebruikt alleen technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen, van uw browser verwijderen.

Artikel 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar webmaster@notarian.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met dat verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), uw paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

BV Notarian wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Artikel 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BV Notarian neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice op 085 – 4015404

Menu