Gebruiksvoorwaarden Notarian

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) alle sites van BV Notarian zoals www.doehetzelfnotaris.nlwww.stichtingderdengelden.nlwww.verenigingen.nl, www.stichting.nl, www.vennootschaponderfirma.nl of www.doehetzelfmakelaar.nl (hierna te noemen ‘de site’)

  • Met je bezoek aan de site en/of je gebruik van de op of via de site verstrekte informatie (hierna te noemen ‘de informatie’), verklaar je kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan.
  • Je verbindt je er toe deze site te gebruiken in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
  • Je gebruik dient in overeenstemming te zijn met hetgeen in alle opzichten van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. Meer in het bijzonder zul je geen handelingen verrichten die BV Notarian op welke wijze dan ook kunnen schaden.

Indien je niet akkoord gaat met een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je deze site niet te bezoeken en/of de informatie niet te gebruiken.

Over de site

De site is geproduceerd in opdracht van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV Notarian, (hierna te noemen ‘Notarian’). Voor adresgegevens, contactgegevens en andere gegevens zoals KvK nummer, BTW nummer, kijk je op onze contactpagina.

Over de site

De informatie op de site heeft uitsluitend betrekking op situaties naar Nederlands recht. Het gebruik van de informatie is voor eigen rekening en risico. De site en de daarin verwerkte informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet en samengesteld, maar het kan voorkomen dat op enig moment niet alle informatie actueel, juist en/of volledig is. Notarian streeft er uiteraard naar de site virusvrij en zonder fouten en/of onderbrekingen te laten functioneren. Notarian sluit echter in haar disclaimer ten aanzien van het vorenstaande haar aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit.
Ben je van mening dat er een onjuistheid staat op de site? Laat ons dat dan weten via webmaster@notarian.nl

Uitsluiting aansprakelijkheid

Notarian sluit in haar disclaimer haar aansprakelijkheid uit voor enige vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op voortvloeit uit de werking en/of het gebruik van de site en/of van gebruik van de informatie.

Privacy Cookies en Linkjes

Notarian heeft een aparte Privacy en Cookie Verklaring. Deze maakt onderdeel uit van de gebruiksvoorwaarden van de site.

Compliment of klacht?

Wij hopen dat je een goede ervaring hebt met ons. Als dat zo is en je wilt een compliment daarover kwijt, heel graag. Aanbevelingen zijn onze beste manier om klanten te werven. Is er iets niet goed gegaan, dan horen we dat ook graag. Afhankelijk van bij wie en hoe erg het is misgegaan heb je verschillende opties.

Toepasselijk Recht

Op gebruik van de site en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden en site

Notarian kan deze gebruiksvoorwaarden en (de informatie op) de site te allen tijde wijzigen. Wijzigingen gaan in zodra deze op de site zijn vermeld.

Menu